Korte historiek

Reeds lang voordat de Centra voor Kinderzorg en Gezinsondersteuning in het leven werden geroepen (1995), namen de meeste van de nu bestaande centra reeds een taak op zich die te maken had met “zorg voor gezinnen met noden”.

Doorheen de tijd evolueerde die opdracht, hierbij de geest en de noden van de tijd volgend.

- begin 20ste eeuw en periode tussen de twee wereldoorlogen: er was vooral aandacht voor weeskinderen en kinderen uit arme gezinnen: om de kindersterfte en ondervoeding tegen te gaan werden kinderen in “kolonies” tijdelijk opgevangen om daar aan te sterken.

- na 2de wereldoorlog: er kwam stilaan een einde aan de schrijnende toestanden van armoede: de sociale zekerheid was ingevoerd, kindergeld, ziekenkas, vakantiegeld, stempelgeld zorgden ervoor dat meer gezinnen zelf beter materieel in de zorg voor hun kinderen konden voorzien.

Toch bleef er nog ruime aandacht voor de opvang en opvoeding van kinderen uit kansarme gezinnen, voornamelijk binnen de “kinderopvangcentra” en de “kinder dag- en nachtverblijven”.

- eind 20ste eeuw verschoof de klemtoon terecht nog meer naar “opvoedingsondersteuning”: de overheid gaat er van uit dat opvoeden een taak is die het meest wenselijk door de ouders wordt opgenomen. In de huidige tijdsgeest, waarin families, dorpen, wijken,… minder samenhangend zijn dan vroeger én waarin de maatschappij steeds hogere en wisselende eisen stelt aan gezinnen en individuen, hebben vele ouders in de opvoeding van hun kinderen baat bij een duwtje in de rug. De centra voor kinderzorg en gezinsondersteuning werden in 1995 in het leven geroepen. Ze hebben als opdracht gezinnen vroegtijdig bij te staan en te steunen bij de opvoeding van de kinderen. Dit via verschillende werkvormen en met verschillende intensiteit, maar steeds vanuit een zelfde doelstelling: ervoor zorgen dat ouders de nodige steun krijgen, die hen helpt om de opvoeding van hun kind zelf verder op te nemen en tot een goed einde te brengen.

Binnen deze opdracht wordt zorg voor het kind en ondersteuning van de ouders naadloos gecombineerd.